Ambassadens reseinformation (2023)

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 09 jan 2023, 11.11

Aktuella händelser

Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information här.

Allmänna säkerhetsläget

Japan är generellt ett mycket säkert land. Det finns dock alltid risk för att naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamis och tyfoner ska drabba landet. Därför är beredskapen också hög.

Anmäl din utlandsvistelse

Terrorism

Hotbild

(Video) Sveriges ambassadör om situationen i Spanien

Risken för terrorattentat i Japan bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Japan är ett av världens seismologiskt mest aktiva områden. Här sker ungefär tjugo procent av världens jordbävningar över sex på Richterskalan. Dagligen sker flera jordskalv, de flesta för små för att uppfattas. Det är viktigt att vara påläst om hur man bör agera i händelse av en större jordbävning.

Inför en resa till Japan är det en god idé att ladda ner några appar till sin mobiltelefon som varnar vid händelse av en större jordbävning. Mer information finns på Japan National Tourism Organisation, ”Safety tips” (https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html), kompatibla med både IOS och Android.

Tyfoner är tropiska stormar som motsvarar orkan i styrka. I Japan infaller tyfonsäsongen från juni till oktober. När en stor tyfon närmar sig avstannar flyg, tåg och busstrafik lokalt. Om du vet att en tyfon är på väg bör du hålla dig inomhus. Tyfonen brukar pågå i några timmar. Du kan få information om aktuell vädersituation, inklusive tyfoner från Japan Meteorological Agency.

Inget land drabbas av tsunami - flodvåg orsakad av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävning, vulkanutbrott eller jordskred - i den omfattning som Japan gör. Japan har ett mycket sofistikerat varningssystem för tsunami. I genomsnitt drabbas Japan var sjunde år av en större flodvåg.

I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna.

Webbplatser med information riktad till allmänheten från bland annat japanska myndigheter och media:

Cabinet Secretariat Civil Protection Portal Site
Japanese Meteorological Agency

(Video) Egypt Visa 2022 [ACCEPTED 100%] | Apply step by step with me (Subtitled)

Transport:

Narita Airport
Tågtrafik: JR, Shinkansen (Information från JR-East)
Tågtrafik: övriga linjer

Generell information och nyheter:

NHK World (engelska och andra språk)
The Japan Times
The Asahi Shimbun

In- och utresebestämmelser

Särskilda reserestriktioner gäller med anledning av covid-19. Se ambassadens reseinformation om covid-19.

Svenskar har 90 dagars viseringsfrihet till Japan och det samma gäller för japaner som vill besöka Sverige. Ska du stanna längre för att arbeta eller studera måste du ansöka om uppehållstillstånd på Japans ambassad i Stockholm. Planerar du att stanna i Japan mer än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd innan du reser. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd i Japan om du har hittat ett arbete. En del länder kräver att passet ska ha en giltighetstid på minst sex månader, men i Japan räcker det med att passet är giltigt under den tid du ska vistas i Japan.

Som ett led i kampen mot internationell terrorism kräver de japanska myndigheterna sedan november 2007 fingeravtryck och fotografering av alla inresande utlänningar i samband med gränspassage.

Observera att svenska provisoriska pass A4-format, utfärdade av svenska utlandsmyndigheter, ej gäller för inresa i Japan. De gäller endast för utresa ur Japan. De i Sverige utfärdade rosa provisoriska passböckerna är fortfarande giltiga också för inresa i Japan.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Japan håller hög standard. Språket kan dock vara ett problem när du söker vård i Japan - inte alla japaner talar engelska.

(Video) Indonesia Visa 2022 [ACCEPTED 100%] | Apply step by step with me (Subtitled)

Försäkringsskydd
Sjukvård är dyrt i Japan. Det är därför mycket viktigt att du tecknar en bra reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Ambassaden garanterar inte sjukvårdskostnader.

Har man japanska försäkringar, till exempel under en studieperiod, bör man försäkra sig om att skyddet är fullgott och även täcker hemtransport till Sverige vid sjukdom eller dödsfall. Om inte är det viktigt att teckna en tilläggsförsäkring i Sverige.

SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, företräder de nordiska försäkringsbolagen utomlands - se vidare under "Allmänna reserekommendationer". Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti. Sjukhuset inleder inte vården förrän de får en försäkran från försäkringsbolaget.

Lokala lagar och sedvänjor

De viktigaste helgdagarna i Japan, då det mesta är stängt, är 1-3 januari (det japanska nyårsfirandet) och 29 april-3 maj (s.k. golden week). Därutöver tar många en eller två veckors semester i augusti då den s.k. o-bon-helgen inträffar (buddistisk ceremoni för de avlidnas själar).

På webbplatsen Japan-Guide finns användbar information om bland annat vett och etikett i Japan. Japan-Guide

Kriminalitet och personlig säkerhet

Tokyo liksom övriga Japan är mycket säkert. Såväl inbrott som överfall är ovanliga. De våldsbrott som trots allt förekommer är normalt begränsade till stridigheter mellan rivaliserande kriminella grupper. En välorganiserad och utbredd "maffia" finns, men drabbar sällan de som inte själva söker kontakt med sådana organisationer, t.ex. genom att söka personliga lån.

Det förekommer rapporter om utlänningar som drogats på barer och klubbar i nöjesdistriken Roppongi och Kabukicho (Shinjuku) i Tokyo. Det handlar vanligen om att något har lagts i en drink (drink spiking) och under drogpåverkan blir man bestulen eller offrets kredit- eller betalkort används för inköp och/eller stora uttag. Det rapporteras även om att vissa barer och klubbar i området har satt i system att kraftigt blåsa upp notan och under hot om våld tvingat gästen att betala. Svenska resenärer uppmanas därför till försiktighet vid besök på barer och klubbar i nöjesdistrikten.

Trafiksäkerhet

Japan har vänstertrafik. Taxibilar bromsar ofta in hastigt och utan förvarning för att plocka upp en kund. Både taxi och olika budfirmor stannar bilen så att den blockerar trafiken eller skymmer sikten framför övergångsställen, i korsningar och framför backkrön.

Olycksstatistiken per år är ganska hög men har minskat under de senaste åren.

(Video) Säkerhet och goda råd inför dina utlandsstudier

Bilismen har ökat kraftigt i Japan under de senaste decennierna, men vägnätet har inte byggts ut i motsvarande takt. Gator och vägar såväl inom som utom tätorter kan därför ofta vara kraftigt överbelastade. Vägarna är väl underhållna.

Tänk på att skaffa ett internationellt körkort om du som turist ska köra bil i Japan. Om du planerar att stanna längre än ett år bör man ansöka om ett japanskt körkort.

Resa i landet

Utländska mobiltelefoner fungerar vanligtvis i Japan men det kan bli höga roamingkostnader. Man bör kontrollera med sin mobilleverantör att abonnemanget fungerar i Japan innan du lämnar Sverige samt vilka kostnader som kan uppstå. Det går att hyra ”wifi-dosor” eller köpa japanska simkort på de flesta internationella flygplatser.

Det kan ibland vara svårt att klara sig med engelska i Japan. Vid resa med taxi är det bra att medföra en karta med namn på japanska för resans mål. På de stora hotellen och en del restauranger är engelskan gångbar.

I Tokyos tunnelbanesystem finns kartor med namn utskrivna på japanska och parallell transkribering till latinska bokstäver. Kollektivtrafiken i Japan håller genomgående mycket hög standard och det är lätt att ta sig runt även för icke-japansktalande. Det japanska järnvägssystemet täcker hela landet.

Japan är fortfarande ett kontantsamhälle. Det är inte alltid möjligt att betala med kort i mindre affärer och restauranger. Inte alla bankomater accepterar internationella kort, men det finns gott om bankomater för utländska kort i de flesta närbutiker såsom 7 Eleven och på postkontor.

Till Japan

Reseinformation

Här finns viktig information inför och under din vistelse i utlandet.

  • Ambassadens reseinformation
  • Covid-19: Lägesbild och reseinformation
  • Vaccination Covid-19, Japan
(Video) Venezuela Visa 2022 [100% ACCEPTED] | Apply step by step with me (Subtitled)

Videos

1. China Visa 2022 [ACCEPTED 100%] | Apply step by step by your self (Subtitled)
(Travel with Anwar)
2. How To Apply Sweden Tourist Visa Step By Step Full Information
(HelpingAll)
3. Working in Sweden | Jobs in Sweden for Indian/Foreigners | Sweden Work Permit / Visa Resume C Letter
(Indian Diaries)
4. Sweden Work Visa | Jobs In Sweden | How To Apply Sweden Work Permit
(PixsTube)
5. U&D bloggen episod 7 - Motorcykeln
(Utrikesdepartementet)
6. LiU pre-departure: prepare for your LiU exchange
(LinkopingUniversity)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 01/21/2023

Views: 6254

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.